Gevolgen aardgaswinning

28-01-2018 21:34:36 | Door van der Hoek, Klaas-Wybo

GroenLinks stelde vragen in de raadsvergadering over de meest recente aardbeving:

"We zijn opgeschrikt door weer een aardbeving ten gevolge van de winning van aardgas. Deze keer was de beving bij Zeerijp op 8 januari 2018 met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. We hebben ook gehoord dat de verantwoordelijke minister van Economische Zaken en Klimaat zei dat de gaswinningssituatie in Groningen een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties is. Ook velen van ons waren bij de fakkeloptocht “Genoeg is genoeg” in de stad Groningen.

Onze vragen:

-       Is de aardbeving van 8 januari jl.  ook geregistreerd in onze gemeente?

-       Zijn er als gevolg van die aardbeving ook schades in onze gemeente gemeld?

-       Hoeveel schademeldingen zijn er overigens tot nu toe in onze gemeente sinds deze bijgehouden worden?

-       Is het college ervan op de hoogte dat de ongerustheid onder inwoners die op of nabij een gaswinning of gasopslag wonen, toeneemt? Bijvoorbeeld in Grijpskerk groeit die onrust. Het is immers logisch dat vroeg of laat ook daar schade zal optreden. Hoe wil het college met deze groeiende onrust omgaan?"

De gemeenteraad nam unaniem ook een duidelijke motie aan: 

"Motie vreemd aan de orde van de dag: gevolgen aardgaswinning

De raad van de gemeente Zuidhorn, in vergadering bijeen op maandag 22 januari 2018,

heeft kennis genomen van:

·         de problemen die veroorzaakt worden door de winning van aardgas, in het bijzonder in de bodem van de provincie Groningen en ook in die van delen van de gemeente Zuidhorn;

·         van de meest recente aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018 met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter;

·         de uitspraak van de verantwoordelijke minister dat de gaswinningssituatie in Groningen een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties is;

overweegt dat:

·         de getroffen inwoners van de getroffen gebieden te lijden hebben van de gevolgen van de aardgaswinning;

·         de beving van 8 januari jl. een forse deuk geeft in het vertrouwen van de inwoners dat met de huidige aanpak het probleem van de aardbevingen onder controle kan worden gebracht;

is van mening dat:

·         zo spoedig mogelijk een volledige afbouw van de winning uit gasvelden in Groningen tot stand gebracht moet worden;

·         om te beginnen de nader te bepalen adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), uitsluitend gebaseerd op veiligheid, onverkort worden overgenomen;

·         vóór 1 februari 2018 een schadeprotocol beschikbaar dient te zijn langs de lijnen van het Groningse concept, dat vervolgens wettelijk wordt verankerd en dat gebaseerd is op het maximaal ontzorgen van inwoners met schade;

·         inwoners met mijnbouwschade adequate toegang tot (juridisch) advies en ondersteuning dienen te krijgen;

onderschrijft en steunt verder:

·         de inhoud en de geest van de indringende moties hierover van Groninger gemeenten zoals Loppersum en Appingedam;

besluit:

deze motie ter kennis te brengen van het kabinet, de Tweede en Eerste Kamer en provinciale staten van Groningen

draagt het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn op:

de raad regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de gevolgen van de aardgaswinning en in het bijzonder wanneer de situatie in onze gemeente betreft

en gaat over tot de orde van de dag."